2 .   http://narod.yandex.ru/survey/?id=438997
2.    http://narod.yandex.ru/survey/?id=438994
- 2.    survey/?id=438993
2.   http://narod.yandex.ru/survey/?id=438878
.    http://narod.yandex.ru/survey/?id=438875
-2.   http://narod.yandex.ru/survey/?id=438871
  <SCRIPT LANGUAGE=javascript SRC=http://narod.yandex.ru/survey/surveyjs.xhtml?id=438043></SCRIPT>
2   http://narod.yandex.ru/survey/?id=437913
http://narod.yandex.ru/survey/?id=437581
2   http://narod.yandex.ru/survey/?id=437575
http://narod.yandex.ru/survey/?id=437951